Zaštita osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

FRANCETIĆ-NJEMAČKI, obrt za poduku i prijevod, Zagreb, Papova 10, OIB: 84020100807 (dalje u tekstu: Obrt), kao voditelj obrade osobnih podatka korisnika svojih usluga te potencijalnih korisnika svojih usluga (dalje u tekstu: Korisnici) posvećuje veliku pozornost zaštiti podataka Korisnika, u skladu s Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podatka (GDPR), te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br. 42/18.).

1. Uvodne odredbe

Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: Pravilnik) određuje se vrsta osobnih podataka koji se prikupljaju, način na koji se osobni podaci prikupljaju i namjena njihovog prikupljanja, način na koji se osobni podaci obrađuju, te ostale bitne informacije u vezi s osobnim podacima i njihovom zaštitom.

Svrha ovog Pravilnika je i upoznavanje Korisnika s njihovim pravima u vezi s prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka koje izravno i neizravno daju Obrtu na korištenje, obradu i prosljeđivanje trećim osobama, a s ciljem zaštite privatnosti Korisnika, te upoznavanjem Korisnika na pravo na pritužbu Obrtu ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Osobnim podacima smatraju se podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. To su osobito ime i prezime, identifikacijski broj (OIB), fotografija, slika, adresa, broj telefona, IP adresa, adresa e-pošte (engl. e-mail).

2. Vrsta osobnih podataka koji se prikupljaju

 1. ime i prezime
 2. adresa prebivališta i/ili boravišta
 3. osobni identifikacijski broj (OIB)
 4. kontakt telefon
 5. adresa e-pošte (engl. e-mail)
 6. datum i mjesto rođenja
 7. fotografija
 8. jedinstveni identifikator putem kolačića (engl. cookie)
 9. ostali podaci Korisnika koje on svojom privolom daje na korištenje i obradu Obrtu

3. Način prikupljanja osobnih podataka Korisnika

Obrt osobne podatke Korisnika prikuplja na dva načina:

Izravno od Korisnika - osobito podaci dostavljeni za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora, podaci prikupljani testiranjem poznavanja jezika s ciljem određivanja stupnja tečaja, podaci prikupljeni kreiranjem korisničkog računa na internetskoj stranici Obrta, ispunjavanjem kontakt obrasca na internetskoj stranici Obrta, podatke prikupljene dolaskom u prostorije Obrta, telefonskim razgovorom s Korisnikom, komunikacijom s Korisnikom putem e-pošte (engl. e-mail).

Neizravno - osobito podaci dobiveni korištenjem kolačića (engl. cookies), poveznica i sličnih tehnologija, podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju Obrtu (npr. objave na društvenim mrežama, forumima).

4. Namjena prikupljanja osobnih podataka Korisnika i način njihove obrade

Osobni podaci Korisnika prikupljaju se po osnovi privole koju Korisnik daje Obrtu, po osnovi nužnosti za izvršenje ugovora, radi poštivanja pravnih obveza Obrta, te po osnovi legitimnih interesa Obrta kao voditelja obrade, a sve prema načelima zakonitosti, transparentnosti, poštenosti, točnosti, cjelovitosti i povjerljivosti, te u skladu s načelom ograničenja pohrane osobnih podataka. Obrt će osobne podatke Korisnika zadržati dok god su oni potrebni za pružanje usluga i provođenja ugovora, dok god je to potrebno sukladno ovom Pravilniku ili vremenu prikupljanja, dok god je potrebno zbog zakonskih obveza, rješavanja sporova ili do onog roka koji dopuštaju pravni propisi.

Obrt ne odgovara za izravno ili neizravno prikupljanje osobnih podataka Korisnika do kojeg je došlo ili bi moglo doći korištenjem preporučenih linkova za unapređenje znanja njemačkog jezika, a koji linkovi su navedeni na internetskoj stranici Obrta.

Osobne podatke Korisnika Obrt može proslijediti trećim osobama ako je to u vezi s ispunjenjem ugovora između Korisnika i Obrta, ostvarivanjem prava ili izvršavanjem dužnosti Korisnika i Obrta koje proizlaze iz ugovora između Korisnika i Obrta, ili po zakonskoj obvezi i/ili zahtjevu nadležnih državnih tijela.

Obrt ne prikuplja osobne podatke djece i maloljetnika.

Obrt prikuplja osobne podatke Korisnika za sljedeće namjene:

 1. komunikaciju s Korisnicima
 2. pružanje usluga Korisnicima i razvoj novih usluga
 3. oglašavanje i unapređenje poslovanja Obrta
 4. ispunjavanje zakonskih obveza

5. Upoznavanje Korisnika s njihovim pravima u vezi s prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka

Obrt osigurava ostvarivanje prava Korisnika u odnosu na:

 1. pristup osobnim podacima i drugim informacijama
 2. prigovor na prikupljanje i/ili obradu podataka
 3. ograničenje prikupljanja i/ili obrade podataka
 4. ispravljanje podataka
 5. brisanje podataka

Korisnici imaju pravo na informiranje o sljedećem:

 1. svrsi obrade osobnih podataka
 2. izvoru osobnih podataka, ako nisu prikupljeni od Korisnika
 3. primateljima kojima su proslijeđeni ili mogu biti proslijeđeni osobni podaci Korisnika
 4. predviđenom razdoblju pohrane osobnih podataka Korisnika

Korisnici svoja prava ostvaruju putem adrese e-pošte marija@francetić-njemacki.hr ili upućivanjem pisanog zahtjeva Obrtu kao voditelju osobnih podatka, koje će evidentirati svaki zahtjev po primitku. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pisanog zahtjeva korisnika.

Korisnik ima pravo i na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb ili putem adrese e-pošte azop@azop.hr.

Obrt zadržava pravo izmjene i dopune Pravilnika kako bi Pravilnik bio u skladu s važećim propisima te u slučaju proširenja poslovanja Obrta. Tako izmijenjeni i dopunjeni Pravilnik će biti dostupan u poslovnim prostorijama Obrta no Obrt nije u obvezi osobno obavještavati Korisnika o tim promjenama.